11.08.2004

        1/21-4
Tokio - Akasaka, Toyokawa-Inari-Shrine

1 2
3 4