18.11.2004

 
1-2
Tokio -
Shibuya,
Jingumae,
Meiji-dori

1 2