.Japanese
.japanisch

 

 
Kanji des 3.Schuljahres [192] | third grade kanji [192]     1.   2.   3.   4.   5.   6.
34220_YAKU_kusuri_Medizin_medicine 32654_BI_utsukushii_Schönheit_beauty 36578_TEN_korogaru_drehen_revolve 24687_SOKU_iki_Atem_breath 20303_JUU_sumu_wohnen_dwell 22987_SHI_hajimeru_anfangen_commence 21531_KUN_kimi_du_you 27963_KATSU_ikiru_lebendig_lively 24746_AKU_warui_schlecht_bad 30001_YU_yoshi_Grund_reason
40763_BI_hana_Nase_nose 37117_TO_miyako_Hauptstadt_capital 26063_ZOKU_ _Stamm_tribe 37325_JUU_omoi_schwer_heavy 25351_SHI_yubi_Finger_finger 23506_KAN_samui_kalt_cold 23433_AN_yasui_billig_cheap 27833_YU_abura_Öl_oil 27703_HYOU_koori_Eis_ice 24230_DO_tabi_Mal_times
20182_TA_hoka_andere_other 25152_SHO_tokoro_Ort_place 27503_SHI_ha_Zahn_tooth 20418_KEI_kakaru_Verantwortlicher_person in charge 24863_KAN_ _fühlen_feel 26263_AN_kurai_Dunkelheit_darkness 26377_YUU_aru_haben_have 34920_HYOU_omote_Oberfläche_surface 25237_TOU_nageru_werfen_throw 25171_DA_utsu_schlagen_strike
26257_SHO_atsui_heiß_hot 35433_SHI_uta_Gedicht_poem 36605_KEI_karui_leicht_light 39208_KAN_großes Gebäude_large building 21307_I_ _Medizin_medicine 36938_YUU_asobu_spielen_play 31186_BYOU_ _Sekunde_second 23798_TOU_shima_Insel_island 23550_TAI_aite_gegen_versus 21161_JO_tasukeru_helfen_help
27425_JI_tsugi_nächste_next 34880_KETSU_chi_Blut_blood 23736_GAN_kishi_Ufer_shore 24847_I_ _Gefühl_feeling 20104_YO_arakajime_im Voraus_beforehand 30149_BYOU_yamai_Krankheit_illness 28271_TOU_yu_heißes Wasser_hot water 24453_TAI_matsu_warten_wait 26157_SHOU_aki_strahlend_shining 20107_JI_koto_Sache_matter
27770_KETSU_kimeru_entscheiden_decide 32946_IKU_sodatsu_aufziehen_raise 27915_YOU_ _Ozean_ocean 21697_HIN_shina_Ware_goods 30331_TOU_noboru_aufgehen_rise 20195_DAI_kawaru_Generation_generation 28040_SHOU_kesu_loeschen_extinguish 25345_JI_motsu_halten_hold 30740_KEN_togu_polieren_polish 36215_KI_okiru_aufstehen_get up
21729_IN_ina_Mitglied_member 33865_YOU_ha_Blatt_leaf 36000_FU_makeru_Niederlage_defeat 31561_TOU_hitoshii_gleich_equal 31532_DAI_ _ordinal_ordinal 21830_SHOU_akinau_Händler_merchant 24335_SHIKI_ _Feierlichkeit_ceremony 30476_KEN_kakeru_Präfektur_prefecture 26399_KI_ _Periode_period 38498_IN_ _Einrichtung_institution
38525_YOU_hi_Sonnenschein_sunshine 37096_BU_ _Teil_part 21205_DOU_ugoku_Bewegung_motion 38988_DAI_ _Titel_topic 31456_SHOU_ _Abzeichen_badge 23455_JITSU_mi_erfüllen_fulfill 23458_KYAKU_ _Gast_guest 39154_IN_nomu_trinken_drink 27096_YOU_sama_Art und Weise_manner 26381_FUKU_ _Kleidung_clothing
31461_DOU_warabe_jugendlich_juvenile 28845_TAN_sumi_Kohle_coal 21213_SHOU_katsu_Sieg_victory 20889_SHA_utsusu_Kopie_copy 24235_KO_kura_Lagerhaus_warehouse 31350_KYUU_kiwameru_Forschung_research 36939_UN_hakobu_Transport_transport 33853_RAKU_ochiru_fallen_fall 31119_FUKU_toshi_Segen_blessing 30701_TAN_mijikai_kurz_short
20055_JOU_noru_Fahrt_ride 32773_SHA_mono_Person_person 28246_KO_mizuumi_See_lake 24613_KYUU_isogu_Eile_hurry 27891_EI_oyogu_schwimmen_swim 27969_RYUU_nagareru_Stroemung_current 29289_BUTSU_mono_Ding_thing 30528_CHAKU_kiru_anziehen_don 26893_SHOKU_ueru_Pflanze_plant 20027_SHU_neshi_Herr_master
32026_KYUU_ _Klasse_class 39365_EKI_ _Bahnhof_station 26053_RYO_tabi_Reise_travel 24179_HEI_taira_eben_even 36786_NOU_ _Landwirtschaft_agriculture 27880_CHUU_sosogu_gießen_pour 30003_SHIN_mousu_die Ehre haben_have the honour 23432_SHIN_mamoru_bewachen_guard 21521_KOU_muku_jener_yonder 23470_KYUU_miya_Shinto Schrein_Shinto shrine
20001_RYOU_teru_beide_both 36820_HEN_kaesu_Erwiderung_return 27874_HA_nami_Wellen_waves 26609_CHUU_hashira_Pfosten_pillar 36523_SHIN_mi_Körper_body 21462_SHU_toru_nehmen_take 24184_KOU_saiwai_Glück_happiness 29699_KYUU_tama_Ball_ball 27178_OU_yoko_seitlich_sideways 32209_RYOKU_midori_grün_green
21193_BEN_tsutomeru_Anstrengung_exertion 37197_HAI_kubaru_verteilen_distribute 19969_CHOU_hinoto_Straße_street 31070_SHIN_kami_Gott_god 37202_SHU_sake_Alkohol_alcohol 28207_KOU_minato_Hafen_harbour 21435_KYO_saru_fort_gone 23627_OKU_ya_Dach_roof 31036_REI_ _Gruss_salute 25918_HOU_hanasu_befreien_release
30033_ _hatake_Bauernhof_farm 24115_CHOU_tobari_Heft_notebook 28145_SHIN_fukai_tief_deep 21463_JU_ukeru_hinnehmen_accept 21495_GOU_sakebu_Spitzname_nickname 27211_KYOU_hashi_Brücke_bridge 28201_ON_atatakai_warm_warm 21015_RETSU_ _Akte_file 30330_HATSU_tatsu_Entladung_discharge 35519_CHOU_shiraberu_Melodie_tune
36914_SHIN_susumu_vorankommen_advance 24030_SHUU_su_Land_state 26681_KON_ne_Wurzel_root 26989_GYOU_waza_Beschäftigung_occupation 21270_KA_bakeru_sich verwandeln_convert into 36335_RO_michi_Weg_path 21619_MI_aji_Aroma_flavour 21453_HAN_soru_gegen_anti 19990_SEI_yo_Generation_generation 25342_SHUU_hirou_aufheben_pick up
31085_SAI_matsuru_Ritual_ritual 26354_KYOKU_magaru_Bogen_bend 33655_KA_ni_Gepäck_baggage 21644_WA_yawaragu_Eintracht_harmony 21629_MEI_inochi_Schicksal_fate 22338_HAN_saka_Gefälle_slope 36861_TSUI_ou_jagen_chase 25972_SEI_totonou_durchführen_organise 32066_SHUU_owaru_Ende_end 23616_KYOKU_tsubone_Dienstraum_bureau
30028_KAI_ _Welt_world 30399_BEI_sara_Teller_plate 38754_MEN_omo_Oberfläche_surface 26495_HAN_ita_Bohle_plank 23450_TEI_sadameru_festlegen_decide 32722_SHUU_narau_lernen_learn 20181_SHI_tsukaeru_dienen_serve 37504_GIN_shirogane_Silber_silver 38283_KAI_hiraku_offen_open 21839_MON_tou_Frage_question
30382_HI_kawa_Pelz_pelt 24237_TEI_niwa_Innenhof_courtyard 20840_ZEN_mattaku_ganz_whole 27515_SHI_shinu_Tod_death 33510_KU_kurushii_Leiden_suffering 38542_KAI_kizahashi_Geschoss_storey 24441_YAKU_ _Pflicht_duty 24754_HI_kanashii_trauern_grieve 37444_TETSU_kurogane_Eisen_iron 36865_SOU_okuru_begleiten_escort
38598_SHUU_atsumaru_sammeln_gather 20351_SHI_tsukau_benutzen_use 20855_GU_sonaeru_Werkzeug_tool 30495_SHIN_ma_wahr_true 28450_KAN_China_China 21306_KU_ _Stadtbezirk_ward 24819_SOU_omou_Begriff_concept 22996_I_yudaneru_betrauen_entrust 36895_SOKU_hayai_schnell_quick 22830_OU_ _Zentrum_center
20493_BAI_ _-fach_fold 32244_REN_neru_Übung_practice

>

Kanji anklicken,
um sie größer
anzuzeigen.

>

click on kanji
to enlarge.