.Japanese
.japanisch

 

 
Japanese Language Proficiency Test - JLPT Level 3 - 165 Kanji     Level 4   Level 3
24746_AKU_warui_schlecht_bad 23433_AN_yasui_billig_cheap 21307_I_ _Medizin_medicine 24847_I_ _Gefühl_feeling 20197_I_motte_weil_because 39154_IN_nomu_trinken_drink 38498_IN_ _Einrichtung_institution 21729_IN_ina_Mitglied_member 36939_UN_hakobu_Transport_transport 33521_EI_hanabusa_England_England
26144_EI_utsuru_spiegeln_reflect 39365_EKI_ _Bahnhof_station 23627_OKU_ya_Dach_roof 38899_ON_oto_Geräusch_noise 33457_KA_hana_Blume_flower 27468_KA_uta_Lied_song 22799_KA_natsu_Sommer_summer 23478_KA_ie_Haus_house 30011_KAKU_begrenzen_limit 20250_KAI_au_treffen_meet
28023_KAI_umi_Meer_sea 38283_KAI_hiraku_offen_open 30028_KAI_ _Welt_world 27005_GAKU_tanoshii_Musik_music 39208_KAN_großes Gebäude_large building 28450_KAN_China_China 24112_KI_kaeru_nachgeben_give in 36215_KI_okiru_aufstehen_get up 31350_KYUU_kiwameru_Forschung_research 24613_KYUU_isogu_Eile_hurry
29275_GYUU_ushi_Kuh_cow 21435_KYO_saru_fort_gone 39770_GYO_sakana_Fisch_fish 24375_KYOU_tsuyoi_stark_strong 25945_KYOU_oshieru_lehren_teach 20140_KYOU_ _Hauptstadt_capital 26989_GYOU_waza_Beschäftigung_occupation 36817_KIN_chikai_nahe_close 37504_GIN_shirogane_Silber_silver 31354_KUU_sora_leer_empty
35336_KEI_hakaru_messen_measure 20804_KEI_ani_älterer Bruder_older brother 29356_KEN_inu_Hund_dog 30740_KEN_togu_polieren_polish 24314_KEN_tateru_bauen_build 39443_KEN_shirushi_Nachweis_verification 35328_GEN_iu_sagen_say 20803_GEN_moto_Kopf_head 21476_KO_furui_alt_old 21475_KOU_kuchi_Mund_mouth
24037_KOU_Bau_construction 24195_KOU_hiroi_breit_wide 32771_KOU_kangaeru_denken_think 40658_KOKU_kuro_schwarz_black 20316_SAKU_tsukuru_anfertigen_manufacture 32025_SHI_kami_Papier_paper 24605_SHI_omou_denken_think 22985_SHI_ane_ältere Schwester_older sister 27490_SHI_tomaru_stoppen_stop 20181_SHI_tsukaeru_dienen_serve
27515_SHI_shinu_Tod_death 20351_SHI_tsukau_benutzen_use 22987_SHI_hajimeru_anfangen_commence 35430_SHI_kokoromiru_Probe_test 23383_JI_aza_Zeichen_sign 33258_JI_mizukara_selbst_personally 20107_JI_koto_Sache_matter 25345_JI_motsu_halten_hold 23460_SHITSU_moru_Zimmer_room
36074_SHITSU_tachi_Qualtität_quality 31038_SHA_yashiro_Schrein_shrine 20889_SHA_utsusu_Kopie_copy 32773_SHA_mono_Person_person 20511_SHAKU_kariru_borgen_borrow 25163_SHU_te_Hand_hand 20027_SHU_neshi_Herr_master 36913_SHUU_ _Woche_week 31179_SHUU_aki_Herbst_autumn 38598_SHUU_atsumaru_sammeln_gather
32722_SHUU_narau_lernen_learn 32066_SHUU_owaru_Ende_end 20303_JUU_sumu_wohnen_dwell 37325_JUU_omoi_schwer_heavy 326149_SHUN_haru_Frühling_spring 23569_SHOU_sukoshi_wenig_little 22580_JOU_ba_Ort_location 33394_SHOKU_iro_Farbe_color 24515_SHIN_kokoro_Herz_heart 26032_SHIN_atarashii_neu_new
35242_SHIN_oya_Eltern_parents 30495_SHIN_ma_wahr_true 22259_ZU_hakaru_Darstellung_picture 38738_SEI_ao_blau_blue 27491_SEI_tadashii_richtig_right 19990_SEI_yo_Generation_generation 36196_SEKI_aka_rot_red 22805_SEKI_yuu_Abend_evening 20999_SAI_kiru_schneiden_cut 26089_SOU_hayai_früh_early
36208_SOU_hashiru_laufen_run 36865_SOU_okuru_begleiten_escort 36275_SOKU_ashi_Fuss_feet 26063_ZOKU_ _Stamm_tribe 22810_TA_ooi_viel_a lot 20307_TAI_karada_Koerper_body 24453_TAI_matsu_warten_wait 36024_TAI_kasu_leihen_lend 21488_DAI_ _Plateau_stand 20195_DAI_kawaru_Generation_generation
38988_DAI_ _Titel_topic 30693_CHI_shiru_wissen_know 22320_CHI_ji_Land_ground 33590_CHA_ _Tee_tea 30528_CHAKU_kiru_anziehen_don 26172_CHUU_hiru_tagsüber_during the day 27880_CHUU_sosogu_gießen_pour 30010_CHOU_machi_Stadt_town 40165_CHOU_tori_Vogel_bird 26397_CHOU_asa_Morgen_morning
36890_TSUU_tooru_hindurchgehen_pass through 24351_TEI_otouto_jüngerer Bruder_younger brother 24215_CHIN_mise_Geschäft_shop 36578_TEN_korogaru_drehen_revolve 30000_DEN_ta_Reisfeld_rice field 24230_DO_tabi_Mal_times 31572_TOU_kotaeru_antworten_answer 20908_TOU_fuyu_Winter_winter 21516_DOU_onaji_gleich_same 36947_DOU_michi_Strasse_street
21205_DOU_ugoku_Bewegung_motion 22530_DOU_ _Halle_hall 29305_TOKU_ _besonders_special 32905_NIKU_ _Fleisch_meat 22770_BAI_uru_verkaufen_to sell 36023_BAI_kau_kaufen_buy 30330_HATSU_tatsu_Entladung_discharge 39151_HAN_meshi_Mahlzeit_meal 30149_BYOU_yamai_Krankheit_illness 21697_HIN_shina_Ware_goods
19981_FU_verneinend_negative 39080_FUU_kaze_Wind_wind 26381_FUKU_ _Kleidung_clothing 29289_BUTSU_mono_Ding_thing 25991_BUN_fumi_Buchstabe_letter 21029_BETSU_wakareru_getrennt_separate 21193_BEN_tsutomeru_Anstrengung_exertion 27497_HO_aruku_laufen_walk 26041_HOU_kata_Richtung_direction 22969_MAI_imouto_jüngere Schwester_younger sister
21619_MI_aji_Aroma_flavour 26126_MEI_akari_Licht_light 30446_MOKU_me_Auge_eye 21839_MON_tou_Frage_question 22812_YA_yo_Nacht_night 37326_YA_me_Feld_field 26377_YUU_aru_haben_have 26332_YOU_Wochentag_day of the week 29992_YOU_mochiiru_benutzen_use 27915_YOU_ _Ozean_ocean
29702_RI_ _Vernunft_reason 31435_RITSU_tatsu_stehen_stand 26053_RYO_tabi_Reise_travel 26009_RYOU_Gebuehr_fee 21147_RYOKU_chikara_Kraft_strength

>

Kanji anklicken,
um sie größer
anzuzeigen.

>

click on kanji
to enlarge.