.Japanese
.japanisch

 

 
Japanese Language Proficiency Test - JLPT Level 4 - 80 Kanji     Level 4   Level 3
19968_ICHI_hito_eins_one 20108_NI_futa_zwei_two 19977_SAN_mi_drei_three 22235_SHI_yo_vier_four 20116_GO_itsu_fünf_five 20845_ROKU_mu_sechs_six 19971_SHICHI_nana_sieben_seven 20843_HACHI_ya_acht_eight 20061_KYUU_kokono_neun_nine 21313_JUU_tou_zehn_ten
19978_JOU_ue_oben_upside 20998_BUN_wakeru_Teil_part 38262_CHOU_nagai_lang_long 20013_CHUU_naka_Mitte_middle 22823_DAI_oo_groß_large 20986_SHUTSU_deru_herausgehen_exit 38651_DEN_ _Elektrizität_electricity 20870_EN_maru_Kreis_circle 22806_GAI_soto_aussen_outside 23398_GAKU_manabu_Studium_study
26376_GETSU_tsuki_Mond_moon 21320_GO_ _Mittag_noon 24460_GO_ato_nach_after 26481_TOU_higashi_Osten_east 21271_HOKU_kita_Norden_north 26412_HON_moto_Buch_book 30334_HYAKU_hundert_hundred 20837_NYUU_hairu_hinein_into 26178_JI_toki_Zeit_time 20154_JIN_hito_Mensch_person
22899_JO_onna_Frau_woman 38291_KAN_aida_Abstand_distance 35211_KEN_miru_sehen_see 27671_KI_ _Luft_air 37329_KIN_kane_Gold_gold 22269_KOKU_kuni_Land_country 20170_KON_ima_jetzt_now 34892_KOU_iku_gehen_go 26657_KOU_Schule_school 39640_KOU_takai_hoch_high
19979_KA_shita_unten_down 19975_MAN_zehntausend_ten thousand 26408_MOKU_ki_Baum_tree 38632_U_ame_Regen_rain 29238_FU_chichi_Vater_father 22303_DO_tsuchi_Boden_soil 35486_GO_kataru_erzaehlen_tell 27597_BO_haha_Mutter_mother 21322_HAN_nakaba_Hälfte_a half 24038_SA_hidari_links_left
28779_KA_hi_Feuer_fire 32862_BUN_kiku_hoeren_listen 27598_MAI_ _jede_every 21491_YUU_migi_rechts_right 20309_KA_nani_was_what 30007_DAN_otoko_Mann_man 21517_MEI_na_Name_name 30333_HAKU_shiro_weiss_white 39135_SHOKU_taberu_essen_eat 22825_TEN_ame_Himmel_heavens
21451_YUU_tomo_Freund_friend 20241_KYUU_yasumu_ausruhen_rest 35501_DOKU_jomu_lesen_read 21335_NAN_minami_Süden_south 24180_NEN_toshi_Jahr_year 26085_NICHI_hi_Sonne_sun 26469_RAI_kuru_kommen_come 35199_SEI_nishi_Westen_West 23665_SAN_yama_Berg_mountain 29983_SEI_ikiru_leben_live
21315_SEN_chi_tausend_thousand 24029_SEN_kawa_Fluss_river 20808_SEN_saki_vorher_before 36554_SHA_kuruma_Wagen_vehicle 23376_SHI_ko_Kind_child 26360_SHO_kaku_schreiben_write 23567_SHOU_chisai_klein_small 27700_SUI_mizu_Wasser_water 35441_WA_hanasu_sprechen_talk 21069_ZEN_mae_vor_before

>

Kanji anklicken,
um sie größer
anzuzeigen.

>

click on kanji
to enlarge.